A kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják. Magyarország madarai

Féregek felnőttekben: tünetek, kezelés 7 - Férgek -

Mit állsz össze velünk, ha nem tudsz lépést tartani?

Van-e laposférgek emésztőrendszerrel? Légző laposférgek. Hogyan végezzük a laposférges légzést?

Szörnyekről hitelt érdemlően s egyben érdekfeszítően meglehetősen kockázatos dolog könyvet írni. Az ilyesmire vállalkozó már eleve szá- molhat azzal, hogy a kétkedő olvasó művét fenntartásokkal fogadja.

Az efféle gyanúval ter- helt előítéleteket a szerzőnek minden korrekt igyekezete ellenére a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják is nehéz elhárítania, mivel munkájának megjelenése előtt már számta- lan valótlannak bizonyult hírnek, szenzációhajhász tudósításnak, men- demondákat való tényként tálaló cikknek, továbbá megannyi ügyes fantáziával készült horrorfilmnek és ponyvaregénynek sikerült e foga- lomkört alaposan lejáratnia.

A szörnytémával szembeni gyanakvást és pejoratív feltételezéseket méltán keltheti az a tudati zűrzavar, ami a leg- több emberben a mindenképp természetfelettinek elfogadott és titok- zatossággal övezett csodalényekkel kapcsolatban eluralkodott. Éppen ezért kívánatos bizonyos rendet teremtenünk a szörnyek fogalomköré- ben, s egyúttal tisztáznunk is kell az egész jelenségkör sajátosságait.

Nagytakarítás a fogalmak lomtárában Az Értelmező Kéziszótár Akadémia, szerint a szörnyeteg latinul monstrumrövidített alakjában szörny kifejezés jelentése: idomtalanul torz voltával iszonyatot, utálatot keltő ember, állat vagy képzeletbeli Lányi György — A vizek gyilkosai lény, amely a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják rémületet, borzalmat keltő jelenség. E fő- névből képzett szörnyű, szörnyűség, szörnyülködik, szörnyszülemény, szörnyethal gyakoriak nyelvünkben, s általában valami visszataszítóra, iszonytatóra, irtózatot keltőre, félelmetesre, rémesre, kegyetlenre, bor- zalmasra a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják.

Az agyrémet, rémképet, rémlátomást egyaránt kifejező kiméra ugyancsak ijesztő, meghökkentő, borzadályt keltő lényt jelent. Legismertebb fajukat például nagy sze- mű, kerek fejéről tengeri macskának Chimaera monstrosailletve hosszú faroknyúlványa miatt tengeri patkánynak is nevezik; egyik mélytengeri rokonának, a Galathea-expedíció által felfedezett Rhino- chimaera galathea fajnak pedig golyóbis alakú fejéről még hosszú, kam- pós végű orr is előrenyúlik.

Hajmeresztő, szörnyű külsejű lények, nem vitás.

Lehetnek férgek (helminták, helminthiasis, helmintos invázió) felnőttekben?

A Gorgók egyikének ijesztő külsejű nőalakja, Medusa fején viszont haj helyett kígyók tekeregtek, s így a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják csoda, hogy látásától az emberek kővé meredtek Ám ne higgyük, hogy csakis a görög istenek hozhattak létre ilyen rémalakokat.

Korunk szaporodásbiológusainak a különböző fajok magzati sejtjeinek egyesítésével ugyancsak sikerült már eltérő tulajdonságokat - így felemás külsőt is - hordozó olyan új egyedeket előállítaniuk, amelyeket a szakemberek szintén a kiméra szóval jelölnek. Mosonmagyaróváron például az agráregyetem állat- biotechnikai kutatócsoportja korai juh- és kecskeembriók mikrosebé- szeti manipulációjával ben félig bak, félig kos kimérát állított elő, mely születésekor a fejétől és lábvégeitől eltekintve báránykülsejű volt, de bégetés helyett tökéletesen mekegett.

Indulatok szörnyei A szörnyek jellemzői közül bizonyára a gonosz tulajdonság ösztö- nözhette Shakespeare-t ama képzettársításában, amikor a féltékenysé- get a zöld szemű szörnyeteg the green-ey'd monster névvel ruházta föl az Othello III.

Goethe a Faust dráma Meflsztofelész alakjával, Madách pedig az ember tragédiáját megidéző örökbecsű látomásában Luciferrel szemé- lyesíti meg a rontás gonoszát megtévesztő mezbe rejtő sátáni szörnyet. Bertha Bulcsú a Szörnyek a kertben című történet keretében Élet és Irodalom, Volt a viselkedésükben valamilyen nyers fölény, ős-szörny programozottság, ismeretlen motiváltságú erő.

Mi nem.

Változatos férgek

Csak érzékeljük, hogy a szörny már a kertünkben jár. Nevet adunk neki, besoroljuk valamelyik Képzeletbeli szörnyek: A a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják típusú, kétfejű szörnyalak, B keleti, kultikus szörnytípus.

A nyugati meseszörnyek feje a krokodilokéra, a test és a farok nagy pikkelyei az óriáskígyókéra, karmos oszloplábai viszont a rég kihalt! A keleti mitologikus szörnyek fejét ellenben a tigristől vagy az oroszlántól kölcsönözték, testük többi részét viszont a nagy testű varánuszgyíkokról mintázták. Lányi György — A vizek gyilkosai fiktív rendszerünkbe és megnyugszunk.

Az az illúziónk, hogy megismer- tük. Pedig aminek neve van, az még lehet titokzatos, esetleg félelmetes. Irodalmi példáinkkal eljutottunk az emberi képzelet szülte szörnyetegek- hez, amelyek a görög mitológiától az Ótestamentumon át a régi száza- dok monda- rege- és mesevilágáig felettébb változatos alakzatokban je- lennek meg.

A mitológiai szörnyek néhány hajmeresztő külsejű meg- testesítőjéről a kimérák említésekor már szóltunk. Az ősi hitregék, hősi eposzok, népi mondák és mesék híres szörny- alakjai a sárkányok. A Bibliában is sok szó esik róluk. A napba öltözött asszony és a sárkány. Azután bővebb leírást kapunk itt egy másik jelenésben Az európai mondavilágban a sárkány általában embert fenyegető, aszszonyokat rabló, tűzokádó, sőt emberevő gonosz lény, amelynek tá- madásaitól hős vitézek bátor hadakozásukkal mentik meg a fenyegetett szüzeket, s a rémületben élő, fegyvertelen népet.

Így jelennek meg e krokodilfejű, kígyónyakú, pikkelyes gyíktestű, kígyófarkú hüllőóriások, olykor hét, sőt akár kilenc fejjel, máskor hatalmas denevérszárnyakkal is a Grimm testvérek közt három kötetben kiadott mesegyűjte- ményének illusztrációiban.

A legendákban tehát nagyon sok sárkány fordul elő.

lanyi_gyorgy_a_vizek_gyilkosai_hu_nncla35v1

Többségük bar- langban lakik, ahol a szépséges királylányt őrzi, vagy ellenkezőleg: szü- zeket nyel el. Aztán egy vakmerő lovag vetődik oda, aki megküzd a tü- Lányi György — A vizek gyilkosai zet okádó sárkánnyal, amelynek rendszerint a hét félelmetes feje külön- külön is harap.

Akadnak azonban békés, jóravaló sárkányok is. A kép- zelőerő e csodaszülöttei mindenesetre jó néhány ezer esztendőt megér- tek Európában. Hiszen már az argonauták vezére, laszon is megvereke- dett velük a fekete-tengeri Kolkhiszban, hogy végrehajthassa Aiétész ki- rály parancsát, aki a varázsos erejű sárkányfogakkal kívánta földjét be- vetni. Talán még mélyebb, mondhatnók kultikus erő rejlik a sárkányokban Keleten, a kínai, az indonéziai, az indiai, az indokínai, a japán mítoszok- ban.

A keleti néphit szerint a sárkány a derék emberekre a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják jóságos, igazságtevő, bölcs lényként, a rosszakra viszont büntető, végzetes fene- vadként jelenik meg. A fenséges sárkánygondviselő a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják a kí- naiak nemzeti jelképe, a hajdani császárok címerállata, a mai népünne- pélyek felvonuló jelmezes embercsoportból kialakított, kígyózó táncá- val megjelenített ünnepi szimbóluma.

A sárkányisten jóformán az egész Keleten ez a cafrangos, hosszú kígyótesttel megelevenedő, tigris- vagy oroszlánfejű, félelmetes fogait mutogató lény régen Ázsiában is nagyobb számban éltek még oroszlánok. Egy ősi kínai legenda szerint Yao idején, i. A földet kígyók és sárkányok lepték el.

BREHM ALFRÉD AZ ÁLLATOK VILÁGA

Mindez ott magától értetődő, hiszen a szájhagyomány szerint maguk a vietnamiak a sárkányok leszármazottai Mai fővárosuknak, Hanoinak a régebbi neve Thang Long volt, ami felszálló sárkányt jelent. A Haiphongtól északra húzódó ten- geröböl, a Ha Long épp az ellenkezőjét jelenti: e név a leszálló sárkány öblét fedi. E szerint ezen a tájon a vitorlás dzsunkái- kon békésen halászgató vietnamiaknak valaha gyakorta kellett megküz- deniük a nagy tengeri viharokkal és a kalózok kegyetlen támadásaival.

Lányi György — A vizek gyilkosai Az egyik elkeseredett harcban azután a túlerővel viaskodó halászok az istenhez fohászkodtak, s ő az égből sárkányokat küldött megsegítésük- re. Azok hirtelen aláereszkedve, szájukból gyöngyöket ejtettek a ten- gerbe. A gyöngyökből pedig azon nyomban meredek sziklaszirtek emelkedtek ki a víztükör fölé.

A ma is megcsodálható, háromezernél is több sziklasziget hullámtörésétől azután mindjárt szelídebbé vált a dü- höngő tenger, s a fenyegetett halászok így már sikerrel tudtak megküz- deni a betolakodó kalózokkal A magyar néphit a sárkányt főleg felhőkön vágtató szörnyként, a vihart élesztő garabonciás szárnyas paripájaként képzeli el. I Elnyele hat ökröt, akkora szája van. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sar- kát mardosod.

készítmények mindenféle férgekhez emberekben

Lányi György — A vizek gyilkosai Földtörténetünk sárkányai A régi sárkányrajzokat nézegetve sok hasonló vonást fedezhetünk fel főbb jegyeikben az óriás őshüllők, a dinoszauruszok rekonstruált képei- vel. Az ismeretterjesztő művekben sárkánygyíkoknak is nevezik őket.

Magyarország madarai 1899

E krétakori hüllőóriások közül a 15 méteres szárnyterpesztésű, félelmetes kinézetű Pteranodonokat a szakkönyvek is repülő sárká- nyokként említik. A mondabeli sárkányok legtöbbjének ábrázolása azonban leginkább a vízben élő hattyúnyakú őshüllőkre, a Plesiosauru- sokra emlékeztet, miután azok kicsiny feje éppen olyasfajta kígyónya- kon ült, mint a később megrajzolt sárkányoké.

Talányos dolog, hogyan is jeleníthették a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják a sárkánylegendák rajzban, festményben megidé- A földtörténet harmadkorában élt szörnyetegek: A madárutánzó dinoszaurusz, a Struthiomimus, B Stegosaurus nevű páncélos dinoszaurusz, C a háromszarvú Triceratops prorsus nevű dinoszaurusz 6 méter hosszú és 2,5 méter magas volt, D a 12 méter hosszú és több mint 5 méter magas zsarnokgyík, a Tyrannosaurus rex, minden idők legnagyobb termetű szárazföldi ragadozója volt, E kacsacsőrű dinoszaurusz, a Trachodon, F kazuárfejű dinoszaurusz Gyémánt szalagféreg mit jelent ez? casuarius Lányi György — A vizek gyilkosai zett alakjait a csak később feltárt őshüllőcsontvázakra illő külsővel a középkor művészei.

Minthogy a dinoszauruszok a krétaidőszak végén, mintegy 70 millió esztendővel ezelőtt haltak ki, a sárkányábrázolók so- hasem láthattak eleven őshüllőt. Ezért lehetséges, hogy talán mégis a sár- kánygyíkmaradványok nyomán kialakított ősi mitikus ábrázolások szolgáltak alapmodellül a középkori legendák hüllőábrázatú, pikkelyes testű sárkányalakrajzainak kialakításához.

Megint mások a többféle ősi szabású, de napjainkban is létező állat jegyeiből összegyúrt sárkányfigurák mintaál- lataiként elsősorban a krokodilt és az óriáskígyót emelik ki. Ám a gyík- törzsűek ősei közt ott lehettek a manapság is élő s az őket befogni szán- dékozó embert vad harapásukkal és farkuk korbácscsapásaival fogadó óriás varánuszok, a bőrnemű szárnnyal megjelenők esetében pedig a nagy testű denevérfajok repülőkutyák, repülőrókák is.

Híresztelések szörnyei A sárkányok mitikus világából térjünk át az ugyancsak képzelet kiszí- nezte, de híresztelőik által létezőnek állított szörnyek bemutatására. Elsősorban a partok mellett vadászgat, de kijön a szá- razra is. Hossza láb kb. Jó félóra kell hozzá, míg körüljárhatjuk" Ami aztán e fantasztikus polipóriás karjait illeti, Ám nemcsak a derék bergeni püspöktől, de másoktól is hajmeresztő történeteket olvashatunk a hajókat megtámadó gigászi polipokról.

Montfort egy másik hasonló eseményt is feljegyzett, ahol a hatalmas krák a hajófedélzetet tisztogató három mat- rózt igyekezett elkapni, s a bajba jutottak segítségére siető legénység minden mentő igyekezete ellenére a szörny két áldozatával a mélybe merült. Persze nemcsak tengeri kígyóóriások és hajókat mélybe húzó gigan- tikus krákok rettegést keltő történetei keringtek szájról szájra a száza- dok során, hanem egyéb tengeri, sőt szárazföldi szörnyetegek egész se- regletét lehetne itt még felemlíteni.

lanyi_gyorgy_a_vizek_gyilkosai_hu_nncl5372-a35v1

Gazdag irodalom örökítette meg leírásokban és a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják fantasztikus alakjaikat s a hozzájuk fűződő hí- reszteléseket. Az egyik ilyen híres, régi könyvet Ulysses Aldrovandus alkotta Monstrorum história. Mai ismereteink szerint azonban a régi természetleírások e hihetetlenül fantasztikus teremtményeit csakis mondabeli képzeletlényekként fogadhatjuk el. Az irántuk érdeklődők részletesebb tájékoztatást kaphatnak róluk Farkas Henrik Legendák ál- latvilága című Natura, könyvéből.

Lányi György — A vizek gyilkosai Létező szörnyek - felfedezés előtt és után Jelen munkám céljául azt tűztem ki, hogy a Földünkön egykoron élt, valamint a napjainkban létező s szörnynek a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják lényekről az eddigi tudományos ismeretek és hitelt érdemlő történetek alapján tájékoztas- son.

Ám a létező szörnyek teljes körű számbavétele terén újabban némi zavart idézett elő az ben jónevű tudósokból verbuválódott Nem- zetközi Kriptozoológiai Társaság egy s más meglepetést keltő bejelenté- se.

A kriptozoológia a rejtetten élő állatokkal foglalkozó, azok kinyo- mozására létrehozott új tudományág.

giardia canina en humanos gyógyszer, amelyet emésztőrendszeri helminthiasis kezelésére használnak

Az amerikai Roy P. Mackal pro- fesszor, a szovjet Dimitrij Bajanov moszkvai zoológus, a kanadai H. Le Blond oceanográfus, valamint japán, kínai, bolgár, dél-afrikai kollégáik feltételezik, hogy a tengerek kellőképp át nem kutatott térségeiben és mély zónáiban, továbbá a szárazulatok még ember nem járta, nehezen megközelíthető helyein olyan állatok és vademberek, jobbára a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják dott szörnyek rejtőznek, amelyeket éppúgy, mint egy sor nemrég felfe- dezett, addig kipusztultnak vélt vagy legalábbis sose látott unikumot, behatóbb kutatóexpedíciók révén még elő lehetne keríteni.

Végül szörnyleltárunkból még föltétlenül ki kell emelnünk a ször- nyetegek széleskörűen bizonyított, manapság létező alakjait.

készítmények a legegyszerűbb emberi férgekből mit vegyen tablettákat férgektől felnőttek számára

Noha egyi- kükhöz, másikukhoz fantáziaszüleménynek ható, régebbi és új keletű kalandos történetek fűződnek, ám a tudományos művekből megbízha- tó információkat olvashatunk róluk. Azonban ezek a száraz, rideg, de mindenképp hiteles tények, adatok sem fosztják meg - mint látni fog- juk - ezeket az ijesztő külsejű a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják veszélyes állatfajokat rettegett szörny mi- voltuktól.

Viszont naiv igyekezet volna mindezeket a lényeket lexiko- nokban vagy zoológiai rendszertani munkákban ilyen összefogó cím alatt keresni. Hogyan - kérdezhetné akkor az olvasó - miként is foglaljuk e könyv- ben egybe a különböző állatrendszertani csoportokból kiragadott lé- nyeket szörnyek gyanánt?

a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják kerek férgek kezelése emberben

Nos, szó sincs a zooszisztematika holmi ön- kéntes megreformálásáról Azonban ko- Lányi György — A vizek gyilkosai rántse gondoljuk, hogy nyomozásunk leleplezései e rettegett rémeket megfosztanák félelmetes szörnynimbuszuktól. Ellenkezőleg, minél tü- zetesebben kémleljük ki szörnylényük hihetetlennek tűnő megnyilvá- nulásait, annál borzongatóbban, egész szörnymivoltuk teljességében gyakorolnak majd elképesztő benyomást ránk.

E kötetünkben a vizekben rejtőzőkkel, a későbbiekben megjelenő másodikban pedig folytatólagosan az égen és a földön, vagyis a szárazu- latokon föllelhető további állatszörnyekkel ismerkedünk meg, de nem hallgatjuk el az emberieket sem. Mert noha idáig szörnyeket csak az álla- ti teremtmények köréből említettünk csak, a szörny megbélyegzést ko- rántsem véletlenül ruházták rá már oly sok iszonyatot vagy rettenetet keltő emberalakra. Lajstromba vettük tehát a jellegzetes szörnytulajdonságaik révén szörnyetegeknek tekinthető képzeletbeli, kihalt, kellően még nem igazolt idáig fel nem fedezettvalamint a létező már felfedezett lények sajá- tos kasztjait.

Valamennyi lényegében az emberi nézőpont titokzatos szüleménye vagy legalábbis a valóságot kiélező szörnymotivációja.

Ideje tehát, hogy kétkedő előítéleteinket félretéve, nekivágjunk a víziször- nyeket felderítő, kalandos expedíciónak.

a parazita gyógyszer neve

Ahhoz, hogy legelső kutatóexpedíciónkkal oda juthassunk, a tudományos-fantasztikus regények múltba repítő időgépén szárnyra a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják kellene visszakerülnünk a földtörténeti kö- zépkor mocsaras, páfránybozótos rétjeire, no meg a páfrányfenyős, szá- gópálmás őserdeibe. Ott aztán majd a lélegzetünk is szinte eláll, amint egyre-másra megpillantjuk az imitt békésen lombokat legelésző, amott a zsákmányát vadul kergető, távolabbra a langyvizű óceánban gázoló vagy épp a levegőbe emelkedő óriás sárkánygyíkok félelmetes alakjait.

Hiszen a Földünket évmilliók során át uraló ősszörnyek nem a pusz- ta fantázia szüleményei. A fennmaradt, ezrével feltárt fosszilis leletek - egy-egy fajukat rekonstruálhatóvá tevő csontvázelemek, körvonalaikat s kültakarójukat tükröző kőlenyomatok, mumifikálódott tetemeik - ré- vén az őslénykutatók egymás meglátásaihoz nagy hasonlósággal jelení- a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják meg, hozták vissza a roppant távoli múltból könyveik képtábláin és múzeumaik őslénytári modelljein a kihalt pinworm információk formagazdag, különböző létezési módra specializálódott alakjait.

Ősvilági kalandozá- sunk, a paleozoológusok kalauzolásával, tehát nem egyszerű képzelgés. Lányi György — A vizek gyilkosai Sárkányok - életközeiben A viszapergetett időt tekintve, a millió éve kezdődött triászban nyo- mozunk az ősvilág megtestesült szörnyurai után. Ekkor jelennek enterobiosis kezelés gyermekek gyógyszerei a dinoszauruszok közvetlen ősei, a Thecodontia néven egybefoglalt, tü- dővel lélegző őshüllők.

Ezek a szárazföldön futkározó ősgyíkok első- sorban a szemgödör előtti koponyanyíláspárjukkal, továbbá még azzal Különböznek a náluk is korábbi, egyszerűbb alakoktól, hogy fogmed- rükben az állkapocsra tapadó fogak helyett már gyökeres fogak sora- koztak.

Emberi férgek - fénykép és leírás

A nemegyszer tüskés páncélzatú elősárkánygyíkoknak hosszú féregbetegség kezelése volt, s erőteljesebb hátsó lábaikon már felemelkedve futkároz- tak. A kisebb termetű, páncélos tekodonciák azután három irányban ágaztak szét még a triász folyamán: a családfa egyik ágán a további ko- rok minden viszontagságát mind a mai napig átvészelt krokodilok Cro- codilia rendje, a másikon a Saurischia, a harmadikon pedig az Ornit- hischia rend tagjai jutottak át a millió éve kezdődött jurakorba.

Az utóbbi két csoportot hosszú ideig Dinosauria néven közös rendszertani egységbe foglalták. A dinoszaurusz szörnyetegek e két alakcsoportja képviselte a hüllőfejlődés csúcsát: a környezeti feltételekhez szerveze- tük módosulásával, testrészeik átalakulásával legjobban alkalmazko- dott, vagyis az akkori adottságokhoz specializálódott életformákat fel- sorakoztató, olykor méteres testméretet is elérő állatóriásokat. Békés legelészők és vérszomjas ragadozók Most haladjunk irányítható időgépünk pályáján kissé előre, a millió evvel ezelőtti jurakorba, amikor már a dinoszauruszoknak már igen sok faját lelhetjük fel.

Körülöttünk meleg, páradús mocsarak, páfránybozó- tos rétek, távolabbra pedig szágópálmás, páfrányfenyős, mamutfenyős ligetés erdők sajátos alakzatú foltjai.

Tisztásaikon bolygónk hajdani leg- nagyobb - olykor méteres - szárazföldi állatai tűnnek elő a fák sü- rűjéből. Egy részük békésen legelészik, nagy hersegéssel ropogtatja a le- tört lombozat terebélyes adagjait.

a kerek féreg emészthetetlen ételmaradványait eltávolítják

Ott meg egy kétlábra emelkedett, fé- lelmetes fogsorát villogtató szörnyóriás üldöz egy csupán méteres törpe sárkánygyíkot, amely struccszerű lábait fürgén váltogatva, gyors iramo- dással menekül mennydörgő ordításaival is fenyegető üldözője elől. Ennek a struccformájú ősgyíknak Struthiosaurus a csontjait tárta fel az erdélyi Szentpéterfalva határának kréta időszaki rétegeiből Nopcsa Fe- renc, az Állami Földtani Intézet egykori igazgatója.

Lányi György — A vizek gyilkosai A dinoszauruszok között tehát akadtak vérszomjas ragadozók, de dögevők, sőt rovarevők csakúgy, mint jámbor vegetáriánusok is.

A betegség okai

Az utóbbiak mindegyik formája nagy testtömegű volt. Impozáns egyedei- ket a páfránybozótos, dús réteken és a szágópálmás ligetrengetegeken keresztül-kasul bolyongó legelészésük közben vettük már távolról ész- re. Megint más sárkánygyíkokra akkor figyelhettünk fel, amikor azok a mocsarak, tavak, folyók vizébe gázolva alámerültek, majd felbukkantak a víztükörből.

Lehet, hogy érdekel